Slevy kategorií

Města

Advertising

Fanoušci na Facebooku
Advertising

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky internetových stránek www.pinkejnakup.cz

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava pravidel a vztahů mezi provozovatelem a uživatelem při využívání služeb portálu Pinkejnakup.cz. Předmětem služeb poskytovaných na portále Pinkejnakup.cz jsou služby specifikované v těchto obchodních podmínkách, zejména možnost uživatele zakoupit si vystavený slevový poukaz na akční, slevovou nabídku firem které propagují své produkty a služby prostřednictvím portálu Pinkejnakup.cz.

Pro smluvní vztah mezi provozovatelem a spotřebitelem platí výhradně tyto obchodní podmínky platné v okamžiku zakoupení slevové nabídky, která je zveřejněná na portále Pinkejnakup.cz. Provedením registrace, zakoupením poukazu spotřebitel bezvýhradně akceptuje tyto obchodní podmínky a potvrzuje, že si slevový poukaz zakoupil dobrovolně.

 I.  ÚČASTNÍCI

Provozovatel služby Pinkejnakup.cz je společnost EARTH INVESTMENTS INC. International Business Company No. 109054, Capital City, Independence Avenue, P.O.BOX 1312, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles. (dále jen provozovatel), přičemž realizací vybraných administrativních úkonů spojených s provozem služby byla pověřena společnost PINKEJ s.r.o., Pobřežní 370/4, Praha 8, 186 00, IČO: 22774181.

 

a

 

Spotřebitel (kupující) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a osoba, která spotřebitelskou smlouvu uzavřela, a může následně uplatnit slevový poukaz u Poskytovatele.

 

II.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Na internetových stránkách www.pinkejnakup.cz má kupující možnost zakoupit poukaz na určitý typ služby nebo zboží (dále jen poukaz) za výhodnějších podmínek, než jak poskytovatel nabízí při běžném prodeji, pod podmínkou, že si tuto službu objedná předem stanovený minimální počet zákazníků. Výši dohodnuté slevy stanoví poskytovatel, za její správnost provozovatel internetových stránek Pinkejnakup.cz neručí.
 2. Kupující svou objednávkou akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky, které jsou uveřejněny na www.pinkejnakup.cz  a které blíže vymezují práva a povinnosti mezi provozovatelem a spotřebitelem.
 3. Uzavřením smlouvy, je závazek provozovatele umožnit spotřebiteli získat poukaz na zboží či službu poskytovatele, která je popsaná v nabídce na stránkách www.pinkejnakup.cz a závazek spotřebitele zaplatit za tento poukaz sjednanou cenu na uvedený účet převodem nebo přes platební systém GoPay.
 4. Provozovatel neodpovídá kupujícímu za to, že nebylo kupujícímu poskytnuto poskytovatelem služby odpovídající plnění uvedené na zakoupeném poukazu. Za výše uvedené odpovídá kupujícímu poskytovatel služby. Provozovatel pouze informuje o službách nebo zboží poskytovatele, nezodpovídá tak za žádné škody vzniklé s užitím zboží či služby.
 5. Provozovatel nenese vůči kupujícímu žádnou odpovědnost za zneužití, ztrátu nebo krádež poukazu.

 III.  VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 1. Provozovatel – je pouze zprostředkovatel uveřejněné slevové nabídky, kterou poskytne poskytovatel.
 2. Poskytovatel - poskytuje služby nebo zboží, které jsou obsahem slevového poukazu a zároveň přijímá slevové poukazy uveřejněné na stránkách www.pinkejnakup.cz a to v plné hodnotě slevového poukazu.
 3. Spotřebitel (kupující) - je osoba, která spotřebitelskou smlouvu uzavřela, a může následně uplatnit slevový poukaz u Poskytovatele a využít tak výhody z něho plynoucí.
 4. Slevový poukaz - je uveřejněná poukázka na poskytnutí zboží nebo služeb, tedy slev na zboží či služby u Poskytovatele. Slevový poukaz dává Spotřebiteli oprávnění využít službu v něm uvedenou za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a s možností dalších podmínek, dále uvedených na slevovém poukazu.
 5. Souhlas s OP – učiněnou objednávkou Spotřebitele (kupujícího) na webu Pinkejnakup.cz a okamžikem doručení závazného souhlasu Poskytovatelem dává Spotřebitel souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami, uvedenými při objednávce slevového poukazu.

IV.  PLATBY

 1. Výše kupní ceny je vždy uvedena u nabídky příslušného poukazu na stránkách www.pinkejnakup.cz. Kupující projeví s kupní cenou souhlas zasláním objednávky.
 2. V případě platby systémem Gopay, dochází k převodu peněžních prostředků od Kupujícího ihned při dokončení objednávky. Pokud nedojde k aktivaci slevové nabídky, budou tyto peněžní prostředky vráceny okamžitě, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů od ukončení platnosti vystavené slevové nabídky.
 3. Při bankovním převodu je Kupující povinen uhradit celkovou cenu objednávky ihned po aktivaci nabídky, nejpozději však tak, aby se finanční prostředky objevily na účtu Provozovatele do 3 dnů od aktivace nabídky a nebo do 3 dnů od vytvoření objednávky (pokud byla již aktivována nabídka už před objednáním). Po připsání částky na bankovní účet Provozovatele bude objednávka dokončena a Kupující bude informován e-mailem.
 4. Pokud Kupující neuplatní slevový poukaz po dobu jeho platnosti, ztrácí nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny slevového poukazu. Platnost slevového poukazu po uplynutí doby platnosti zaniká. Slevový poukaz je přenosný. Každý Kupující si může objednat libovolný počet slevových poukazů, pokud to konkrétní vystavená nabídka nestanovuje jinak. V případě, že Kupující promění slevový poukaz za nižší než je jeho původní hodnota, ztrácí nárok na doplacení hodnoty slevového poukazu.

V.  ZAKOUPENÍ POUKAZU

 1. Kupující si  prostřednictvím stránek www.pinkejnakup.cz objedná  poukaz z vystavené nabídky Provozovatele.  Při zaslání objednávky kupující vyplní svou emailovou adresu, která je kontaktní adresou a současně slouží k zaslání  předmětného poukazu. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.
 2. Provozovatel objednávku kupujícího potvrdí prostřednictvím e-mailu. Tímto okamžikem, tj. potvrzením objednávky, je mezi Kupujícím a Provozovatelem uzavřena objednávka.
 3. Na základě objednávky je Kupující povinen zaplatit Provozovateli kupní cenu za předmětný poukaz a to do 5 pracovních dnů. Provozovatel je povinen do 3 pracovních dnů po zaplacení kupní ceny zaslat kupujícímu e-mail, který bude v příloze obsahovat objednaný slevový poukaz.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku od Kupujícího nepřijmout v případě, že nedojde ke splnění podmínek stanovených Provozovatelem. Provozovatel je rovněž oprávněn od objednávky odstoupit v případě, že Kupující neuhradí kupní cenu za poukázku do 5 pracovních dnů od objednání.

 VI.  ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY

 1. Kupující má jakožto spotřebitel právo od objednávky odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (zaslání voucheru). Odstoupení od objednávky je platné pouze písemnou formou s datem odeslání nejpozději 14 den od převzetí plnění na adresu info@pinkejnakup.cz .
 2. Provozovatel má v takovém případě nárok pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením poukazu, když tuto částku kupujícímu e-mailem sdělí.
 3. V případě, že kupující již poskytovateli uhradil kupní cenu nebo její část, je provozovatel povinen tuto částku vrátit kupujícímu do 30 dnů od odstoupení od objednávky.
 4. V případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu na základě vlastního zavinění, a to ani po písemné výzvě zákazníka, má zákazník právo odstoupit od objednávky a požadovat vrácení zaplacené částky.
 5. Kupující má právo uplatnit reklamaci v písemné formě nebo elektronickou cestou na kontaktní adresu uvedenou v kontaktech na stránkách www.pinkejnakup.cz

 VII.  ZÍSKÁVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Registrací nebo zakoupením slevové nabídky na webu Pinkejnakup.cz uděluje uživatel (subjekt údajů) v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů provozovateli za účelem zpracování údajů, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje nebudou předávány jiným subjektům ani přesouvány mimo hranice Evropské unie.
 2. Společnost PINKEJ s.r.o. se sídlem na Pobřežní 370/4, Praha 8, 186 00, bude tyto údaje zpracovávat formou počítačové databáze nebo ručně tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a to v rozsahu provedené registrace uživatelem na Pinkejnakup.cz..
 3. Registrovaný uživatel portálu pinkej.cz výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, Provozovatelem na adresu jeho elektronické pošty.
 4. Registrovaná osoba má právo kdykoli písemně požádat provozovatele, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu v jeho osobních údajích.

 VII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel se zavazuje že bude zpracovávat osobní údaje uživatelů stránek, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění.
 2. Provozovatel má právo změnit ustanovení těchto Všeobecných podmínek kdykoli, o čemž bude provozovatel informovat uživatele prostřednictvím emailu.
 3. Provozování služby Pinkej.cz se řídí právním řádem Seychelské republiky, bez použití kolizních ustanovení mezinárodního práva soukromého a nepřipouští jiné zákony či zákonná ustanovení ( není-li dále stanoveno jinak ), s jurisdikcí soudů dle pravidel mezinárodního práva soukromého.
 4. Případné reklamace zboží, jakož i podmínky uzavření kupních smluv na zboží a jeho dodání se však řídí právními předpisy Ceské republiky, bez použití kolizních pravidel mezinárodního práva soukromého a budou řešeny výhradně s pověřenou společností PINKEJ s.r.o., Pobřežní 370/4, Praha 8, 186 00. V případě těchto sporů, je místem jurisdikce stanovena Ceská republika a je dána výlučná pravomoc soudů ČR.
 5. Provozovatel je vlastníkem licence a autorských práv na webových stránkách Pinkejnakup.cz. Obsah webu Pinkejnakup.cz je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami a všechna práva jsou vyhrazena

 

V Meziboří dne 16.7.2012